Kristiina Mukala, lääkintöneuvos, sosiaali- ja terveysministeriö – Mihin menet työterveyshuolto

Kristiina Mukala toimii sosiaali- ja terveysministeriössä lääkintöneuvoksena. Siellä hänen vastuualueenaan on työterveyshuoltoon liittyvät moninaiset asiat kuten esimerkiksi lainsäädäntö, sisällön kehittäminen, työkyky, työn ja terveyden välinen yhteys, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen työpaikalla työn näkökulmasta ja kansanväliset työterveyteen liittyvät kysymykset, ja merenkulkijoiden terveydenhuoltoon liittyvät kysymykset. Kristiina toimii työterveyshuollon neuvottelukunnan, jossa kolmikantaisesti käsitellään työterveyshuoltoon liittyviä asioita, puheenjohtajana. SOTE-uudistusta valmisteltaessa työterveyshuollon toiminnallinen integrointi muun terveydenhuollon kanssa on vienyt paljon Kristiinan aikaa. Hän on toiminut aiemmin puolustusvoimien työterveyshuollon ylilääkärinä, Työterveyslaitoksella kehittämis-, tutkimus- ja koulutustehtävissä ja epidemiologisen tutkimustiimin vetäjänä, erikoistutkijana Kansanterveyslaitoksella ja työterveyslääkärinä kunnallisessa työterveyshuollossa. Hän on lääketieteentohtori ja erikoislääkäri terveydenhuollon, työterveyshuollon ja työlääketieteen aloilla.

Kimmo Räsänen, professori, Itä-Suomen yliopisto – Laki turvanamme – vai onko?

Kimmo on juuri jäämässä eläkkeelle Itä-Suomen yliopiston työterveyden professorin tehtävästä. Hän aloitti professuurin hoitamisen jo Kuopion yliopiston aikana vuonna 2009 ja toimi työterveyshuollon, sittemmin vuoden 2018 alusta työterveyden professorina. Työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen lisäksi hänen vastuullaan on väestön terveyden ja työhyvinvoinnin edistämisen maisteriohjelma sekä työterveyden oppiaineen tieteellinen jatkokoulutus.

Mikko Härmä, LKT, tutkimusprofessori, Työterveyslaitos – Vuorotyön terveyshaitat ja niiden ehkäisy

Twitter: @MikkoHaermae

Mikko Härmän asiantuntemusalueita ovat vuorotyö, työajat sekä työperäiset unihäiriöt ja ikääntyminen. Härmällä on neljänkymmenen vuoden kokemus alan tutkimus-, palveluja- ja tiedotustoiminnasta, hän on ollut mukana kymmenissä kansallisissa ja kansainvälisissä tutkimus- ja kehittämishankkeissa. Työterveyslaitoksen työaikatutkimusta on hyödynnetty vuorojärjestelmien, sekä siihen liittyvien säännösten ja lainsäädännön kehittämisessä eri toimialoilla.

Susanne Heikinheimo, erikoislääkäri, KEVA – Työkalut psyykkisen työkyvyn arvioinnissa

Susanne Heikinheimo on työterveyshuollon erikoislääkäri. Hän on toiminut vastaavana työterveyslääkärinä yli 20 vuotta Kesko Oyj:n integroidussa työterveyshuollossa ja Mehiläisessä. Tänä vuonna Susanne siirtyi Kevaan asiantuntijalääkäriksi. Kevassa hän toimii pääasiassa Työelämäpalvelu-yksikössä jossa hän vastaa mm työterveysyhteistyön kehittämiseen liittyvistä asioista. Susannen tutkimustyö käsittelee psykiatristen potilaiden vaativaa työkykyarviota keskittyen varsinkin erilaisten toiminnankykymittareiden käyttöön ja työhönpaluun ennustamiseen. Lisäksi Susanne toimii työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen kouluttajana Helsingin Yliopistolla.

Hasse Karlsson, professori, Helsingin yliopisto – Voivatko edellisen sukupolven kokemukset periytyä seuraavalle sukupolvelle

Hasse Karlsson toimii Integratiivisen neurotieteen ja psykiatrian professorina Turun yliopistossa ja ylilääkärinä VSSHPn psykiatrian tulosalueella. Lisäksi hän johtaa Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteistä Turku Brain and Mind Centeriä. Vuonna 2010 hän perusti mittavan FinnBrain syntymäkohortin (www.finnbrain.fi), jossa tutkitaan lapsen aivojen kehitystä ja sen yhteyttä myöhempiin sairauksiin. Yhtenä tämän hankkeen osana tutkitaan erilaisten piirteiden siirtymistä sukupolvelta toiselle.

Timo Leino, ylilääkäri, Työterveyslaitos – Altistelähtöinen terveystarkastus – mikä muuttuu?

Timo Leino (s.1956) on lääketieteen tohtori ja työterveyshuollon dosentti, joka on erikoistunut työterveyshuoltoon ja työlääketieteeseen. Hänellä on myös vakuutuslääketieteen erityispätevyys. Leino on työskennellyt Työterveyslaitoksessa eri tehtävissä vuodesta 1991 alkaen. Hänen nykyinen tehtävänsä ylilääkärinä on työterveyshuollon tutkimus ja kehittäminen.

Leinon ammatillisen kiinnostuksen kohteita ovat olleet mm. työterveyshuollon toiminta, laatu ja vaikuttavuus, työkykyjohtaminen, työterveysyhteistyö, työkyvyn arviointi, työlääketiede, vakuutuslääketiede ja työterveyshuollon digitalisaatio. Hän on toiminut useiden hankkeiden johtajana, projektipäällikkönä ja koordinaattorina. Keskeisimpiä näistä ovat olleet Työterveyslaitoksen Nuoret ja Työ –ohjelma (2002-2007), Nuadu: Terveyden edistäminen terveysteknologialla –hanke (2006-2010), ToMaHok –hanke (2009-2012), jonka aiheena oli toimiva masennuksen hoitokäytäntö työterveyshuollossa, Yhteistyö tuloksellisessa työkykyjohtamisessa (2014-2016) –hanke ja Terveyssuunnitelman ja motivoivan ohjauksen vaikutus työkykyyn ja työkyvyn lukutaitoon – satunnaistettu interventiotutkimus (2016-).

Leino on toiminut työterveyslääkäreiden tutkijakoulun johtajana vuosina 2007-2010, ohjannut useita väitöskirjatöitä ja kouluttanut työterveyslääkäreitä ja muita työterveyshuollon ammattilaisia koti- ja ulkomailla. Tieteellisten julkaisujen lisäksi hän on osallistunut useiden opas- ja oppikirjojen toimituskuntaan, mukaan lukien Hyvä työterveyshuoltokäytäntö (2014), Laatuavain (2016) ja Altistelähtöinen työterveysseuranta (2019). Hän on Työterveyslaitoksen vetämän työterveyshuollon laatuverkoston puheenjohtaja.

Kansainvälisiä työterveyshuollon kehittämiseen ja koulutukseen liittyviä tehtäviä hänellä on ollut ILO:ssa, WHO:ssa, EU:ssa, ICOH:ssa ja NIVA:ssa sekä pohjoisen ulottuvuuden yhteistyöverkostoon ja Balttian meren työterveysverkoston toimintaan liittyen.

Jussi Vahtera, professori, Turun yliopisto – Elinympäristöt ja terveys

LT, työterveyshuollon erikoislääkäri Jussi Vahtera toimii kansanterveystieteen professorina Turun yliopistossa. Hän on tutkinut psykososiaalisten tekijöiden, stressin ja terveysriskikäyttäytymisen vaikutuksia terveyteen, työkykyyn ja tautiriskiin elämänkaarinäkökulmasta. Viime vuosien kiinnostus on kohdistunut erityisesti sosiaalisen ja fyysisen elinympäristön terveysvaikutuksiin ja näitä yhteyksiä välittäviin mekanismeihin.

Kaj Husman, emeritus professori, Kuopion yliopisto – Työterveyshuollon toiminnallinen integraatio – case Keski-Suomi

Kaj Husman on toiminut Työterveyslaitoksella johtotehtävissä 39 v, Kuopiossa siitä 22 v, osa-aikaisena työlääketieteen professorina Kuopion yliopistossa 24 v, käytännön työterveyslääkärinä ja eläkevakuutuslääkärinä. Työterveyshuollon kehittämisen valtakunnallisissa tehtävissä Kaitsu on toiminut v:sta 1972 alkaen ja on edelleen mukana. 2000-luvulla hänen erityisenä kiinnostuksenaan on ollut työterveyshuollon toiminnallinen integraatio sosiaali- ja terveydenhuoltoon työikäisten työkyvyn tukemiseksi. Hän on ollut 3 v Keski-Suomen sairaanhoitopiirissä tekemässä toimeenpanevaa  SOTE-kokeilua:  ”Saumaton hoitoketju ja kuntoutuspolku työikäisille”, joka on nyt KSSHP:n päätöksellä otettu käyttöön koko maakunnassa.

Gustav Wickström, emeritus professori, Turun yliopisto – Kieltolain myyttinen aika Turun saaristossa

Gustav Wickström on toiminut Turun aluetyöterveyslaitoksen johtajana ja Turun yliopiston työterveyshuollon professorina.  Hän on perehtynyt terveydenhuollon työoloihin, ollut kiinnostunut tunteiden merkityksestä työelämässä ja kirjoittanut sisällissodan tapahtumista saaristossa.

Tuula Putus, professori, Turun yliopisto – Sisäilmatutkimus tänään

Tuula Putus on työterveyshuollon erikoislääkäri, joka toimii työterveyshuollon ja ympäristölääketieteen professorina Turun yliopistossa. Tuula on ollut osittaisella toimivapaalla valtakunnallisen SataKunta-hankkeen ja muiden Trossi-yksikön tutkimusprojektien vuoksi v. 2018 alkaen. Turun yliopiston työterveyshuollon oppiaine tekee tutkimusyhteistyötä biokemian laitoksen ja Tampereen yliopiston kanssa ja tiimissä on noin 10 väitöskirjatutkijaa.

Teija Mertimo, erikoistuva lääkäri, Tampereen yliopisto – Lakikurssi virtuaalisesti – missä kipupisteet työterveydessä

Teija on toiminut työterveyslääkärinä vuodesta 2012 sekä kliinisenä opettajana Tampereen yliopistossa vuodesta 2017 kehittäen ja ohjaten työterveyshuollon virtuaaliyliopiston kursseja. Lisäksi tehnyt tutkimusta silmätaudeille, ja tällä hetkellä tekee väitöskirjatutkimusta fysiatrialla selkäkipuun liittyen. Työterveyshuollon erikoislääkäritutkinnon opinnot ovat työterveyslaitosjaksoa vailla suoritettuina, taustalla on myös kaupan ja hallinnon alan ammattikorkeakoulututkinto. Teija kokee työterveyshuollon ydintyön ja fysiatrian tutkimustyön ohella kaiken kehittämis- ja koulutustyön kiinnostavaksi.

Seppo Koskinen, OTT, VTK , Turun yliopisto – Oikeus, velvollisuus ja pakko – mitä työntekijän oikeuksiin kuuluu

Seppo Koskinen on työoikeuden emeritusprofessori Turun yliopistossa. Hän aloitti professoriuransa Lapin yliopistossa vuonna 1993. Sieltä hän siirtyi Turun yliopiston työoikeuden professoriksi vuonna 2013 ja jäi eläkkeelle 68-vuotiaana marraskuussa 2018. Koskinen on harrastanut laaja-alaisesti työoikeuden eri kysymyksiä. Hänellä on yli 500 erilaista julkaisua.

Sinikka Haakana, johtava työterveyslääkäri Terveystalo Turku – Metamorfoosi – miten lääkäristä tulee työterveyslääkäri

Sinikka toimii Turun Terveystalossa Yritysterveys & hyvinvointi -palvelulinjan johtavana työterveyslääkärinä. Hän on koulutukseltaan LL, työterveyshuollon erikoislääkäri. Sinikan työterveyslääkäriura alkoi terveyskeskuksen työterveyshuoltoyksiköstä, jatkui yrityksen sisällä toimivassa integroidussa työterveysyksikössä, paikallisessa lääkärikeskuksessa, ja näiden vaiheiden jälkeen valtakunnallisella työterveyshuollon palveluntuottajalla. Sinikka on ollut esimiestehtävissä kolmanneksen työurastaan, ja kouluttajalääkärinä puolet siitä. Nykyisessä organisaatiossa, Terveystalo Turussa työterveyslääkäreitä on 52, joista kouluttajalääkäreitä neljä ja koulutettavia viisi. Erikoistuvien ohjauksessa Sinikan tavoitteena on kouluttaa erikoistuvista lääkäreistä työelämän aitiopaikalle vuorovaikutuksen ammattilaisia, jotka kykenevät toiminaan moni muuttuja ympäristössä puolueettomina asiatuntijoina. Työterveyslääkärin työssä jatkuva kehitys/muutos on pysyvä ilmiö, mikä pitää virkeänä. 

Leena Ala-Mursula, professori, Oulun yliopisto – Ajankohtaista erikoislääkärikoulutuksesta

Leena toimii ma. professorina Oulun yliopistossa ja edustaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallista verkostoa STM:n erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaostossa. Koulutukseltaan Leena on erikoislääkäri, dosentti ja eMBA. Hän tutkii työkyvyn ja työurien epidemiologiaa ja on mukana osaamisten kehittämistä palvelevissa hankkeissa. Opetuksessa Leenan isona tavoitteena on kehittää työterveyslääkäreiden ja laajemmankin lääkärikunnan työelämäosaamista.

Jarkko Mäkelä, ylilääkäri, Mehiläinen – Uuden tekniikan työkalut – e-työpaikkaselvitys

Jarkko on koulutukseltaan työterveyshuollon erikoislääkäri ja toimii Mehiläisen työelämäpalveluiden johtava työterveyslääkärinä. Käytännössä hän vastaa Mehiläisen työterveyshuoltopalveluiden substanssista, on mukana kehityshankkeissa ja tukee Mehiläisen yksikköjä substanssi-, lainsäädäntö ja tietosuoja-asioissa. Lisäksi Jarkon vastuualueella on Mehiläisen työelämäpalveluiden koko henkilöstön osaamisen kehittäminen. Hallinnollisen työn lisäksi hän on mukana muutamien asiakkuuksien ohjausryhmätoiminnassa. 

Jarkon erityisiä mielenkiinnonkohteita on työkykyjohtaminen, työkyvyn arviointi ja tietosuojakysymykset. 

Kari Reijula, professori, Helsingin yliopisto – Ajankohtaista erikoislääkärikoulutuksesta

Kari Reijula toimii työterveyden professorina ja yhteiskuntasuhteista vastaavana varadekaanina Helsingin yliopistossa. Hän on myös tutkimusprofessorina Työterveyslaitoksessa ja hallituksen jäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Hän oli mukana v. 2016 valtioneuvoston nimeämässä SOTE-uudistusta selvittävässä ryhmässä (ns. Brommelsin ryhmä), jonka selvityksen pohjalta SOTE-järjestämislakia alettiin työstää virkamiestasolla. Hän osallistui Juha Sipilän hallituksen SOTE-uudistuksen valmisteluun työterveyden asiantuntijana. Kari toimii nyt työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallisen koordinaatioryhmän puheenjohtajana.

Unto Palonen, ylilääkäri, Terveystalo – Tekniikka ja työterveys – etävastaanotot työterveydessä

Unto Palonen toimii työterveyden ylilääkärinä Terveystalo-konsernissa Yritysterveys-organisaatiossa ja vastaa työterveyshuollon substanssista ja järjestämisestä valtakunnallisesti Terveystalon organisaatiossa. 

Hän on työskennellyt työterveyshuollon parissa yli 20v ajan ja valmistunut työterveyden erikoislääkäriksi vuonna 2004.Terveystalossa Unto on ollut vuodesta 2005 lähtien työterveyslääkärin tehtävien lisäksi erilaisissa johto- ja kehittämistehtävissä.

Tiia Reho, erikoislääkäri, Tampereen yliopisto – Tutkimusta työterveyshuollon aineistosta – suurkuluttaja-analyysi

Tiia Reho on työterveyshuollon erikoislääkäri Tampereelta. Tiialla on työkokemusta työterveyslääkärin työstä kunta- ja yksityiseltä puolelta sekä vastaavan työterveyslääkärin tehtävistä. Tiia on työskennellyt Tampereen yliopistossa yliopisto-opettajana vuodesta 2016 ja toimii tällä hetkellä lääkäreiden perusopetuksen puolella kliinisenä opettajana. Lisäksi Tiia työskentelee Pihlajalinnassa valtakunnallisena yritysvastuulääkärinä. Tiian väitöskirja käsittelee työterveyshuollon sairaanhoidon suurkuluttajia eli paljon palveluita käyttäviä potilaita. Väitöskirjan aineistona on käytetty Työterveystoiminnan vaikuttavuus ja sen indikaattorit –hankkeen materiaalia (uta.fi/ttavain). Hankkeessa toimi yhteistyössä Tampereen ja Kuopion yliopistot, Työterveyslaitos, Pihlajalinna ja Työterveys Wellamo.