Kari Reijula, professori, Helsingin yliopisto: Ajankohtaista sote-tilanteesta ja työterveyshuollon näkymistä

Kari toimii työterveyden professorina ja varadekaanina Helsingin yliopistossa, tutkimusprofessorina Työterveyslaitoksessa sekä hallituksen jäsenenä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä. Hän oli mukana v. 2016 valtioneuvoston nimeämässä SOTE-uudistusta selvittävässä ryhmässä (ns. Brommelsin ryhmä), jonka selvityksen pohjalta SOTE-järjestämislakia alettiin työstää virkamiestasolla. Hän on siitä alkaen ollut mukana SOTE-uudistuksen valmisteluissa työterveyden asiantuntijana SOTE-vastuuministereiden, työmarkkinajärjestöjen, palvelujärjestelmän sekä muiden tahojen yhteistyön ylläpitämiseksi.

Leena Ala-Mursula, työelämäprofessori, Oulun yliopisto: Ajankohtaista erikoislääkärikoulutuksen uudistamisesta

Leena toimii työelämäprofessorina Oulun yliopistossa ja edustaa työterveyshuollon erikoislääkärikoulutuksen valtakunnallista verkostoa STM:n erikoislääkärikoulutuksen koordinaatiojaoksessa. Koulutukseltaan Leena on erikoislääkäri, dosentti ja eMBA. Hän tutkii työkyvyn ja työurien epidemiologiaa ja on mukana osaamisten kehittämistä palvelevissa hankkeissa. Opetuksessa Leenan isona tavoitteena on kehittää työterveyslääkäreiden ja laajemmankin lääkärikunnan työelämäosaamista.

Katja Ryynänen, työterveyshuollon ja fysiatrian erikoislääkäri, kliininen opettaja Katja Ryynänen, Oulun yliopisto: Työelämän murros, ammatillinen liikkuvuus ja terveys

Katja on työterveyshuollon ja fysiatrian erikoislääkäri, joka on väitellyt ammatti-identiteetin kehittymisestä. Hänellä on pitkä kliininen kokemus kuntoutuksen ja työterveyshuollon tehtävissä, kouluttajalääkärinä sekä esimies- ja johtamistehtävissä. Ammatillisena sitoumuksena hänellä on työssä jatkamisen ja jaksamisen tukeminen sekä kliinisessä työssä että esimiestehtävissä.

Heidi Furu, työterveyshuollon erikoislääkäri, kliininen opettaja, Helsingin yliopisto Clinicum: Digityöterveyshuoltoa

Työterveyshuollon erikoislääkäri Heidi Furu on toiminut 18 vuoden ajan työterveyshuollon piirissä niin kunta- kuin yksityispuolella. Tällä hetkellä Heidi työskentelee Helsingin yliopistolla kliinisenä opettajana mm. Työterveyshuollon virtuaaliyliopiston ja tutkijaverkoston parissa sekä tekee tutkimusta Työterveyslaitoksella. Hänen tutkimusaiheitaan ovat liuotinaineet, kustannusvaikuttavuus työterveyshuollossa sekä terveystarkastukset. Sen lisäksi hän konsultoi ja kouluttaa työterveyshuoltoja ympäri maan. Videovastaanotosta hänellä on kertynyt kokemusta niinä kuutena vuotena, kun hän toimi Doctagon Oy:n johtavana työterveyslääkärinä ja koulutusjohtajana.

Jarmo Reponen, työelämäprofessori, Oulun yliopisto: Lääketiede digin isossa kuvassa

Jarmo toimii terveyden tietojärjestelmien työelämäprofessorina Oulun yliopistossa. Hänellä on pitkä ura radiologian ylilääkärinä ja lääkärin työn ohessa potilastietojärjestelmien kehittämisessä. Väitöskirjansa hän teki teleradiologiasta ja tutkimuksessaan hän keskittyy nykyisin tietojärjestelmien arviointiin ja tekoälyn mahdollisuuksiin. Jarmo vastaa lääkäreiden ja hammaslääkäreiden terveydenhuollon tietotekniikan erityispätevyydestä ja toimii hankejohtajana lääketieteen alojen peruskoulutuksen digitoinnin ja harmonisoinnin MEDigi-hankkeessa.

Sari Salojärvi, seniorikonsultti, MPS Executive Search Oy: Työ ja johtaminen digitaalisessa maailmassa

Sari Salojärvi, KTT, KL, toimii seniorikonsulttina MPS Executive Search Oy:ssä. Hän on toteutti edellisessä työssään Hanken:in tutkijana ja Hanken & SSE:n toimitusjohtajana tutkimuksen digitalisaation vaikutuksista henkilöstöjohtamiseen KAUTE-säätiön tukemana. Hänen tutkimus- ja osaamisalueensa liittyvät strategiseen osaamisen johtamiseen ja henkilöstöjohtamiseen. Hän toimii myös Henry ry:n hallituksessa. Lisäksi hän on Tampereen teknillisen yliopiston dosentti, aiheenaan osaamispääoman johtaminen.

Teemu Roos, tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessori,Helsingin yliopisto, Tekoälyn tutkimuskeskus FCAI: Tekoälyä kansalaisille

                         

Teemu Roos on tietojenkäsittelytieteen apulaisprofessori (tenure-track) Helsingin yliopistossa. Hänen tutkimusalaansa ovat tekoäly ja koneoppiminen sekä niiden monitieteiset sovellukset. Roos luennoi säännöllisesti alan peruskursseja ja hänen Elements of AI: Tekoälyn perusteet -verkkokurssinsa on saavuttanut suuren suosion (yli 100 000 osallistujaa ympäri maailman). Roos johtaa Suomen tekoälykeskuksen opetusohjelmaa. Hän on ollut vierailevana tutkijana mm. Kalifornian yliopistossa Berkeleyssä, Cambridgen yliopistossa ja MIT:ssa. Hän on julkaissut yli 50 vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia ja hänellä on kaksi kansainvälistä patenttia.

Erika Jääskeläinen, psykiatrian erikoislääkäri, dosentti, Oulun yliopisto: Yleisön pyynnöstä: Työelämäpsykiatriaa

Psykiatrian erikoislääkäri, dosentti Erika Jääskeläinen työskentelee tutkijana Oulun yliopistossa ja psykiatrina OYSin yleissairaalapsykiatrian yksikössä ja Pihlajalinna Oulu Työterveydessä. Hän on toiminut työterveyshuollon konsultoivana psykiatrina vuodesta 2013 lähtien ja kokenut työterveyshuollon psykiatrian mielenkiintoisena ja antoisana alueena. Luennossaan hän käsittelee mm. psyykkisesti oireilevien potilaiden arviointia ja hoidon näkökulmia työterveyshuollossa sekä työterveyshuollon ja psykiatrian yhteistyöhön liittyviä kysymyksiä.

Timo Pehrman, FT, sovittelun asiantuntija: PPP – Pitää pystyä puhumaan; Työyhteisösovittelua työterveyslääkäreille

FT, YTM Timo Pehrman on tehnyt pitkän työuran Valio Oy:ssä viimeksi koulutuspäällikön tehtävässä.  Hän on aloittanut vapaaehtoisena rikos- ja riita-asioiden sovittelijana Vantaalla vuonna 1985. Vuonna 2001 hän käynnisti työyhteisösovittelun kokeilun ja koulutuksen Valiolla. Hyvien kokemusten perusteella hän on jatkanut työyhteisösovittelun toteutusta, laajentamista, kehittämistä ja koulutusta myös muissa työyhteisöissä, sekä oppilaitoksissa ja yliopistoissa.   Timo väitteli kesäkuussa 2011 Lapin yliopistoon aiheesta: ”Paremmin puhumalla – Restoratiivinen sovittelu työyhteisössä” työyhteisösovittelun tohtoriksi. Väitöskirja on alansa ensimmäinen Euroopassa. Työsuojelurahasto ja Valtion Työsuojelurahasto ovat rahoittaneet väitöskirjan edeltävää vaihetta, jossa Suomen sovittelufoorumi tutki sovittelun soveltuvuutta ja oppimisvaikutuksia työyhteisöissä. Timo Pehrman on toiminut Suomen Sovittelufoorumin tutkijana ja hallituksen jäsenenä vuodesta 2005 alkaen, sekä aloittanut hallituksen puheenjohtajana vuoden 2011 alusta alkaen. Lisätietoja: Sähk_Sovittelusanomat_1_2018 Copy ja Sovittelusanomat_2_2018.

Riitta Sauni, lääkintöneuvos, STM: Pitääkö olla huolissaan – Työsuojelun havaintoja työterveyshuollon toiminnasta

Riitta Sauni toimii sosiaali- ja terveysministeriössä Työ-ja tasa-arvo-osastolla lääkintöneuvoksena. Koulutukseltaan Riitta on työterveyshuollon erikoislääkäri ja työlääketieteen dosentti. Nykyiseen tehtäväkenttään kuuluu työterveyshuoltoasioiden lisäksi laajasti työkykyyn sekä työn ja terveyden välisiin suhteisiin liittyvät koti- ja ulkomaiset asiantuntijatehtävät. Työterveyslääkärin uraa on takana 30 vuotta ja siihen mahtuu niin käytännön työtä kuin myös tutkimusta ja kouluttamista. Tutkimusaiheina ovat olleet mm. erilaiset työperäiset altisteet ja niiden terveysvaikutukset. Riitta kuuluu Cochrane Work-katsausryhmän toimituskuntaan.

Johanna Koroma, erityisasiantuntija, Työterveyslaitos, Uudistuva työterveyshuolto: Mobiilityön työterveyshuoltoa

Johanna on työskennellyt Työterveyslaitoksella koulutustehtävissä ja erityisasiantuntijana vuodesta 2009 sekä tutkimus- ja koulutustehtävissä Aalto-yliopiston Perustieteiden korkeakoulun Tuotantotalouden laitoksella vuosina 2013-2018. Hän viimeistelee väitöskirjaansa mobiilin ja monipaikkaisen työn kuormitustekijöistä ja tutkii digitaalisten ratkaisujen hyödyntämistä työterveyshuollossa. Koulutukseltaan hän on työfysioterapeutti ja terveystieteiden maisteri.

Jari Latvala, ylilääkäri, Työterveyslaitos, Työtilat: Milloin ei sopiva – karsiva tarkastus

Jari on työterveyshuollon erikoislääkäri ja toiminut Työterveyslaitoksella eri tehtävissä vuodesta 1990 lähtien. Erityistä osaamisaluetta hänellä ovat mm. työolosuhteiden terveydellisen merkityksen arviointi, poikkeavat lämpöolot ja sisäilmasto-olosuhteet. Jarilla on liikennelääketieteen erityispätevyys ja hän on tehnyt viranomaisen valtuuttamana ilmailu-, rautatie- ja merimieslääkärinä sopivuuslausuntoja parikymmentä vuotta.

Satu Soini, ylilääkäri, Työterveyslaitos, Uudistuva työterveyshuolto: Konkretiaa muun terveydenhuollon ja työterveyshuollon yhteistyöhön

 

Satu on työterveyshuollon erikoislääkäri, joka työskentelee Työterveyslaitoksella ylilääkärinä. Satulla on pitkä työkokemus erikoislääkärin työstä Työterveyslaitoksen työlääketieteen poliklinikalla. Hän on työskennellyt työterveyshuollossa työterveyslääkärinä ja vastaavana työterveyslääkärinä.  Hänellä on kokemusta työterveyshuoltoon erikoistuvien lääkärien ohjaamisesta sekä työterveyshuollossa että Työterveyslaitoksella. Viimeisten vuosien aikana Satun työpanos on yhä enemmän suuntautunut työterveyshuollon kehittämiseen.

Jukka Uitti, professori, Tampereen yliopisto: Juhlaluento: Elämäni altisteet – Katsaus työperäisiin sairauksiin

Jukka toimii työterveyshuollon ja työlääketieteen professorina Tampereen yliopistossa sekä sivutoimisesti Työterveyslaitoksen ylilääkärinä. Hänen pääasialliset tutkimuskohteensa ovat työhön liittyvät hengityselinsairaudet, allergiset sairaudet, ammattitaudit ja työterveystoiminnan vaikuttavuus (mm. työkyvyn tuen toimintamallit).

Jaana Halme, Industrial Hygienist, Agnico Eagle Finland: Työhygieniaa kaivoksella

Jaana työskentelee Agnico Eagle Finland Oy Kittilän kaivoksella työhygienistinä. Hänen uransa työhygienian parissa alkoi Työterveyslaitoksella v. 2006 Kemialliset tekijät -tiimissä. Sen jälkeen hän työskenteli myös Sisäilma-tiimissä ennen siirtymistään Kittilän kaivokselle v. 2011. Hänen nykyiseen työnkuvaansa kuuluu kaivoksen työhygieniaohjelman ylläpito ja toteutus. Hän osallistuu altisteiden tunnistamiseen sekä määrittää altistustasoja mittauksin. Lisäksi työnkuvaan kuuluu tuloksista tiedottaminen sekä ohjaus ja opastus. Altistustasojen niin vaatiessa hän osallistuu myös mahdollisten hallintakeinojen määritysprosessiin.

Hanna Kela, urakoordinaattori, Urasampo / PPOTTY ry: Minä ja työn murros

Hanna Kela –TtM, yhteisötyönohjaaja – on aiemmin toiminut pitkään työterveyshuollossa kehittämis- ja konsultaatiotehtävissä. Nykyään Hanna toimii urakoordinaattorina Urasampo / PPOTTY ry:ssä uutta nostetta uralle hakevien korkeakoulutettujen parissa. Hänen erityisasiantuntemustaan ovat työelämän muutokset, ammatilliset urapolut ja niiden nivelvaiheet sekä osaamisen kehittäminen.